स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ कोअनुसूची-१ अन्तरगतको उम/माहानगर,नगर, गा.पा …… सुविधा हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति : March 21, 2019 Download File:-