मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५

प्रकाशित मिति : November 1, 2018 Download File:-