प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी आदेश, २०७५ र मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा सम्बन्धी आदेश, २०७५

प्रकाशित मिति : June 20, 2018 Download File:-