प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ को अनुसूची १ र २ हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति : March 21, 2019 Download File:-