प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति : February 8, 2019 Download File:-