Contact

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं ३

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

सम्पर्क नं. :- ०५७-५२७५१२, ०५७-५२७५१३

फ्याक्स नं. :- ०५७-५२७५१५

ठेगाना :- प्रदेश नं. ३, हेटौँडा, मकवानपुर, नेपाल

Email:- moial.p3@gmail.com