Contact

प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

सम्पर्क नं. :- ०५७-५२७५१२, ०५७-५२७५१३

फ्याक्स नं. :- ०५७-५२७५१५

ठेगाना :- बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर, नेपाल

Email:- moial.p3@gmail.com