कर्मचारीहरुको विवरण

पद नाम कार्यालय फोन नं. एक्सटेन्सन निवास मेवार्इल नं. र्इमेल कैफियत
माननीय मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल ०५७५२७५११ ९८५५०७७२७५
सचिव विनोद प्रकाश सिंह ०५७५२७५१४ ९८५५०७८२७५

माननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

शाखा अधिकृत र्इन्दिरा पौडेल ०५७५२७५११ ९८४५६१४०७९
ना.सु. ०५७५२७५११

सचिवज्यूको सचिवालय

ना.सु. ज्ञानहरि पौडेल ०५७५२७५१४ ९८५११३९७८८

सुरक्षा समन्वय महाशाखा

उप सचिव ध्रुवबहादुर कुँवर ०५७५२७५१२ ९८४१६३११४३

शान्ति सुरक्षा तथा सूचना समन्वय शाखा

शाखा अधिकृत बिष्णु कुमार महत ०५७५२७५१२ ९८४००६४८७२
ना.सु... ०५७५२७५१२

प्रहरी प्रशासन तथा कारागार ब्यवस्थापन शाखा

शाखा अधिकृत ०५७५२७५१२
ना.सु. थमनारायण  सुवेदी ०५७५२७५१२ ९८५६०४५६९१

प्रशासन, योजना तथा विपद् ब्यवस्थापन महाशाखा

उप सचिव जमुना मिश्र ०५७५२२८४१ ९८४१५८५०४५

प्रशासन तथा योजना शाखा

शाखा अधिकृत श्रीकृष्ण बिडारी ०५७५२२८४१ ९८४१३८४३८९
ना.सु. झम्कनारायण  घलान ०५७५२२८४१ ९८५५०३०५६१
.. ०५७५२२८४१
खरिदार मञ्जु घिमिरे ०५७५२२८४१ ९८४१४३४९८६

विपद् ब्यवस्थापन शाखा

शाखा अधिकृत ०५७५२२८४१
ना.सु. कुल प्रसाद दहाल ०५७५२२८४१ ९८४१६३८०८०
.. ०५७५२२८४१

आर्थिक प्रशासन शाखा

लेखा अधिकृत मदन मोहन ढोडारी ०५७५२२८४१ ९८५५०७१७३५
लेखापाल ०५७५२२८४१

कानून तर्जुमा महाशाखा

उप सचिव (कानून) मान बहादुर वस्नेत ०५७५२७५१३ ९८४१४७५३३४

कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

कानून अधिकृत मदन प्रसाद शिवाकोटी ०५७५२७५१३ ९८४५२३७७६४
ना.सु. धन कुमारी गुरागाँर्इ ०५७५२७५१३ ९८४२१९१९५८
.. ०५७५२७५१३

अन्य

कार्यालय सहयोगी राम कुमार थिङ ९८४१७५७३२४
कार्यालय सहयोगी उद्धबप्रसाद ढुङ्गाना ९८४१६८५५९८
कार्यालय सहयोगी ठूलोकान्छा कडेल ९८४५०९८९३३